نمایندگی gplus
GMW-M346S
GMW-M346S
 • ظرفیت 34 لیتر
 • دارای قابلیت پخت با 4 روش مختلف (مایکرو، گریل، کانوکشن، ترکیبی)
 • مجهز به پخت کانوکشن بدون اعمال عملکرد مایکرو
خرید این محصول
GMW-M347
 • ظرفیت 34 لیتر
 • دارای قابلیت پخت با 4 روش مختلف (مایکرو، گریل، کانوکشن، ترکیبی)
 • مجهز به 9 منو خودکار سرخ کردن خانگی با روغن کمHome Fry
خرید این محصول
GMW-M365B
GMW-M365B
 • ظرفیت 36 لیتر دارای
 • قابلیت پخت با 3 روش مختلف (مایکرو، گریل، ترکیبی)
 • دارای امکان پخت چند مرحله ای با تنظیمات دلخواه Multi-Stage Cooking
خرید این محصول
GMW-M425S
 • ظرفیت 42 لیتر
 • دارای قابلیت پخت با 3 روش مختلف (مایکرو، گریل، ترکیبی)
 • امکان فعالسازی توان های مختلف عملکرد مایکرو بر اساس نیاز
خرید این محصول
Video Thumbnail
فهرست
تومان